ผลการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายตามหลักชุมชนเข็มแข็ง ไตรมาสที่ 1-4 (1 ต.ค.64-30 ก.ย.65)

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1KICUvd103v0A6wc9CkYMaAeekBPdEqXw?usp=sharing