สถานีตำรวจภูธรหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
เป็นหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่มีมาตรฐานสากล