สถานีตำรวจภูธรหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
เป็นหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่มีมาตรฐานสากล

เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง 191

054506028-9

https://www.facebook.com/SthaniTarwcPhuthrHnxngMwngKhi

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002229183877