ประกาศสถานีตำรวจภูธรหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

เรื่อง  เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ประกาศสถานีตำรวจภูธรหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

เรื่อง  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสถานีตำรวจภูธรหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่