POLICE ITA 2033

ขอเชิญผู้รับบริการหรือมาติดต่อราชการร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ 2566