ข้อมูลการติดต่อ

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3788.809065572486!2d100.18823061420028!3d18.264572381721823!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30d8ec1307d55135%3A0x81436464cf6130c9!2z4Liq4LiW4Liy4LiZ4Li14LiV4Liz4Lij4Lin4LiI4Lig4Li54LiY4Lij4Lir4LiZ4Lit4LiH4Lih4LmI4Lin4LiH4LmE4LiC4LmI!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1679297734365!5m2!1sth!2sth

 141 ม.3 ต.หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่, แพร่ 54170

 054506028 , 054506029

 054506028

 nongmungkhi@loylthaipolice.go.th