อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งในสถานีตำรวจภูธรหนองม่วงไข่

พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522

คำสั่ง ตร. 537/2555

คำสั่ง ตร. 538/2555

คำสั่ง ตร. 419/2556

ประมวลกฏหมายพิจารณาความอาญา

ประมวลกฏหมายอาญา